Kuch­nia peru­wiań­ska sły­nie m.in. ze świ­nek mor­skich. Moż­na je zjeść w róż­nych cie­ka­wych miej­scach. My posta­no­wi­li­śmy wybrać się do miej­sco­wo­ści Lamay, gdzie takie danie jest bar­dzo roz­po­wszech­nio­ne, do tego…

Czytaj dalej

Flo­ry­da. Na Flo­ry­dzie byli­śmy 4 dni i było to zde­cy­do­wa­nie za mało.  Ame­ry­ka­nie Tom­my i Jac­kie oraz wspa­nia­li Pola­cy Kasia i Karol pozwo­li­li nam dosko­na­le spę­dzić wspól­nie czas. Pierwszego…

Czytaj dalej
Peru baseny termalne

Tuż przed Machu Pic­chu posta­no­wi­li­śmy zebrać siły w base­nach ter­mal­nych obok San­ta Tere­sa w Peru. Base­ny są genial­ne. Wstęp kosz­tu­je 10 PEN od oso­by doro­słej, dzie­ci nie płacą.…

Czytaj dalej
Londyn

Lon­dyn był naszym pierw­szym eta­pem w podró­ży dooko­ła świa­ta. 3 dni u naszej rodzi­ny pozwo­li­ły nam wypo­cząć i powo­li przy­go­to­wać się do wiel­kiej przy­go­dy. Spę­dzi­li­śmy je dość luźno -…

Czytaj dalej
Górski Karabach flaga

Zapra­sza­my do naszej gale­rii wspo­mnień z Gór­skie­go Kara­ba­chu, któ­ry uda­ło nam się odwie­dzić w roku 2015. Kie­ru­nek jak naj­bar­dziej pole­ca­my — zni­ko­ma ilość tury­stów, coś dla tych którzy…

Czytaj dalej
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność