Usługa pakowania paczki w Meksyku

Mek­syk był naszym pierw­szym pań­stwem z któ­re­go wysła­li­śmy pacz­kę z podró­ży. Musie­li­śmy to zro­bić głów­nie po to, aby jesz­cze bar­dziej odchu­dzić nasz bagaż. Podró­żuj lek­ko, to nasze mot­to…

Czytaj dalej
Chitzen Itza

Juka­tan Juka­tan był dokład­nie taki jak prze­wi­dy­wa­li­śmy — dro­gi i mega tury­stycz­ny. Gdy­by nie kil­ka miejsc któ­re chcie­li­śmy odwie­dzić chy­ba nie zapu­ści­li­by­śmy się w te rejo­ny. Na Juka­ta­nie…

Czytaj dalej
Nurkowanie na wyspie Cozumel w Meksyku

Cozu­mel był pod­czas naszej podró­ży jed­nym z miejsc, któ­re musie­li­śmy odwie­dzić. Nad­rzęd­nym celem było doświad­cze­nie nur­ko­wa­nia na rafie kora­lo­wej. Do tej pory nur­ko­wa­li­śmy tyl­ko w zbior­ni­kach zamknię­tych, a…

Czytaj dalej
Słodkości na Boże Ciało

Do miej­sco­wo­ści Cuen­ca poło­żo­nej w połu­dnio­wej czę­ści Ekwa­do­ru dotar­li­śmy bez­po­śred­nio z Man­co­ry w Peru. Kie­dy po zna­le­zie­niu noc­le­gu posta­no­wi­li­śmy rozej­rzeć się po mie­ście, naszą uwa­gę przy­ku­ły cukier­ko­we sto­iska…

Czytaj dalej
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność