Category

Noclegi

Category

Pod­czas nasze­go poby­tu w Japo­nii spę­dzi­li­śmy 13 dni w japoń­skich domach. Dzię­ki ogrom­nej gościn­no­ści Japoń­czy­ków, mogli­smy zoba­czyć jak żyją, co jedzą i jak spę­dza­ją wol­ny czas. Zabra­li nas do wie­lu cie­ka­wych i inte­re­su­ją­cych miejsc, czę­sto takich o któ­rych nie mogli­śmy doczy­tać w prze­wod­ni­ku.

Na Made­rze jest tyl­ko jeden kem­ping. Znaj­du­je się on w Por­to Moniz na pół­noc­nym zacho­dzie wyspy. Dru­gi kem­ping znaj­du­je się na sąsied­niej wyspie Por­to San­to tuż przy pla­ży,…

Czytaj dalej
Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność