Category

Ludzie

Category

Zanim wyru­szy­li­śmy do Gru­zji, Arme­nii i Gór­skie­go Kara­ba­chu (ponie­dzia­łek 03.08.2015) mię­li­śmy week­end pełen wspa­nia­łych wra­żeń. Czte­ry kra­je, kil­ka rodzin i jesz­cze wię­cej osób, a wszyst­ko to pod jed­nym dachem 🙂

Państwo Młodzi z druhnami

Ślub, na któ­ry zosta­li­śmy zapro­sze­ni był śubem chiń­sko pol­skim. Pan­na Mło­da była Chin­ką, Pan Mło­dy …Pola­kiem 🙂 Wese­le róż­ni­ło się od pol­skie­go w bar­dzo wie­lu aspek­tach, a mówiąc ina­czej, było do nie­go podob­ne w zale­d­wie…

Czytaj dalej

Zadanie do wykonania

Jeden z ele­men­tów gry w Lego, któ­rą wymy­ślił Eryk — nasz zna­jo­my z Holan­dii. Dzie­ci zdo­by­wa­ją punk­ty wyko­nu­jąc róż­ne prze­śmiesz­ne rze­czy. Tutaj jeden z uczest­ni­ków — syn Ery­ka wypi­su­je swo­je imię na Oliw­ki szyi 🙂

Gra z dzieciakami w Lego

Tutaj już gra w peł­nej oka­za­ło­ści. Jak ją stwo­rzyć, zbu­do­wać oraz wszel­kie infor­ma­cje o zasa­dach znaj­dzie­cie na http://etispel.blogspot.com.

International Family Weekend 2014

Cała eki­pa z CS Inter­na­tio­nal Fami­ly Week­end 2014.

 

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność