Category

Kuchnia

Category

Jakiś czas temu zosta­li­śmy popro­sze­ni przez japoń­skie cza­so­pi­smo FQ Maga­zi­ne o infor­ma­cje na temat tego co pol­skie dzie­ci jedzą na śnia­da­nie. Oprócz naszych odpo­wie­dzi w arty­ku­le zna­la­zło się jesz­cze kil­ka innych — m.in. z Włoch, Sri Lan­ki, czy Indo­ne­zji. Zobacz­cie sami co cie­ka­we­go dzie­cia­ki mogą z same­go rana spo­tkać na swo­ich sto­łach.

W Irlan­dii pod­czas naszej trzy­ty­go­dnio­wej podró­ży “na sto­pa” byli­śmy bar­dzo czę­sto czę­sto­wa­ni róż­ny­mi dobrot­ka­mi od ludzi któ­rzy nas ugo­ści­li. Na zdję­ciach uda­ło nam się uchwy­cić zale­d­wie kil­ka pysz­no­ści.

Czytaj dalej
Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność