Category

Boliwia

Category

Sucre — galeria zdjęć z podróży dookoła świata

Gdy­by nie nie­spo­dzie­wa­ny zbieg oko­licz­no­ści pod­czas naszej podró­ży, to nie odwie­dzi­li­by­śmy Sucre w Boli­wii. Pod­czas naszej wizy­ty w Argen­ty­nie chcie­li­śmy prze­do­stać się do Chi­le, jed­nak z powo­du dużych opa­dów śnie­gu prze­kro­cze­nie gra­ni­cy nie było moż­li­we. Wów­czas zde­cy­do­wa­li­śmy się na powrót do Peru ponow­nie przez Boli­wię, jed­nak tym razem odwie­dza­jąc po dro­dze rów­nież Sucre.

Boliwia - argentyńskie tańce

Pusty­nia sol­na w Boli­wii jest prze­pięk­na — potwier­dzi to chy­ba każ­dy, kto odwie­dził to magicz­ne miej­sce. Jed­nak czy ktoś miał moż­li­wość oglą­dać tam argen­tyń­skie tań­ce na żywo? My tak…

Czytaj dalej
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność